Zápis do mateřské školy na rok 2020/2021

Vážení rodiče
 
MŠMT vydalo v souvislosti s nouzovým stavem OPATŘENI K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2020/2021 pod č.j. 15657/2020/1.V tomto opatření vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.Ředitelka školy se bude tímto nařízením řídit.
 
V souvislosti s opatřením vlády k ochraně obyvatelstva
 NEBUDE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NAŠÍ ŠKOLE
 PŘIHLÁŠKY SE BUDOU PODÁVAT POUZE ELEKTRONICKY NEBO POŠTOU.
 
V případě odvolání opatření MŠMT se budou žádosti odevzdávat i osobně, VIZ NÍŽE: 
ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY A NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE K
 
ODEVZDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NALEZNETE ZDE:
http://zapisdoms.praha5.cz
 
Na této adrese vyplníte elektronickou žádost k přijetí dítěte, kterou si vytisknete.
Systém vygeneruje vaše registrační číslo.
 
Vstup do systému bude umožněn od 6. 4. 2020 do 3. 5. 2020 .
Od 4.5.2020 se systém uzavře a nebude možné se již přihlásit !
 
V případě, že nemáte možnost vstupu do aplikace na MČ Praha 5 jsou vám k dispozici kolegyně z MČ Praha 5 a to po předchozí domluvě na telefonu.
 
!!!Nechoďte na úřad bez předchozí telefonické domluvě !!!
ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459
 
Vyplněnou žádost, podepsanou oběma zákon. zástupci doručte na školu tímto způsobem:
• datovou schránkou (s elektronickým podpisem) – v termínu do 4.5.2020
• e-mailem (s elektronickým podpisem – nelze poslat prostý email) – v termínu do 4.5.2020
• poštou v termínu do 4.5.2020 – závazné je datum podacího razítka pošty
 
V případě, že pomine opatření MŠMT bude sběr žádostí probíhat i na adrese školy a to v  ředitelně dne:
 
4. května 2020 od 8,00 -12,00 hodin a od 14,30 do 17,00 hodin
 
ORGANIZACE přijetí žádostí proběhne tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy – rodiče budou dodržovat 2m odstupy.
 
CO S SEBOU PŘINESETE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO PODÁNÍ:
– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání PODEPSANOU OBĚMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI
– potvrzení dětského lékaře
– váš průkaz totožnosti
– rodný list dítěte
– kartičku o zdravotním pojištění dítěte
– souhlas s ověřením trvalého bydliště dítěte
- pokud bylo dítě vyšetřeno školským poradenským zařízením -přiloží kopii doporučení
 
V případě, že si vyberete jiný způsob podání než osobní /email, datová schránka, pošta../odevzdáváte:
- řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsanou zákon. zástupci
- potvrzení dětského lékaře – pro doložení této povinnosti zákonný zástupce předloží vyplněnou žádost od lékaře nebo čestné prohlášení, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví a doloží kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí zákon. zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něho potvrzení ,že je dítě proti nákaze imunní a nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
- kopie rodného listu dítěte ( po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
- kopii kartičky o zdravotního pojištění dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
- souhlas s ověřením trvalého bydliště dítěte
- souhlas-zákonného-zástupce-se-zpracováním-osobních-údajů
- doporučení - pokud bylo dítě vyšetřeno školským poradenským zařízením - přiloží kopii doporučení
– Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.
 
Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na: úterý 12. května 2020 od 9,00 - 11,00
 
Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 3.června 2020. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.
 
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě zákonným zástupcům Českou poštou (obálka s červeným pruhem) na kontaktní adresu uvedenou v Žádosti o přijetí
 

 

V Praze dne 3.4.2020                                                             řed. školy Mgr. Dagmar Trčková