Denní režim v mateřské škole

 

                 Mateřská škola zabezpečuje rytmický řád a umožňuje dítěti,učitelce i rodičům uspokojovat individuální potřeby. Při příchodu dětí do mateřské školy je ke každému dítěti uplatňován individuální přístup.

                  Denní režim je dostatečně pružný,umožňuje reagovat na potřeby dětí i rodičů,nedodržuje se detailní upořádání času.

Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro jejich aktivitu i odpočinek. Je přistupováno k dětem individuálně a podmínky jsou přizpůsobeny. Je také dbáno na soukromí dětí.

Škola stanoví smysluplná a dětem srozumitelná pravidla chodu mateřské školy. Uspořádání dne respektuje biorytmus dětí i kolísání denní křivky výkonu dětí. Dává co nejvíce příležitostí k uplatnění spontánního pohybu. Dbá na plynulé a přirozené přechody mezi činnostmi.

Organizace dne je přizpůsobována potřebám dětí a výchovné práci

 

Ranní hry:                                                                  6.30 – 9.30

Rodiče nebo jejich pověření zástupci předávají děti učitelce osobně.

- děti se ráno scházejí ve třídě kulihrášků od 6,30-7,30 hodin,  průběžně se rozcházejí do tříd.

- v 8,00 hodin, se škola uzamyká.

Během ranních her si děti  vybírají hry podle svých představ, učitelky je nijak ve výběru neomezují, pouze pozorují jak si děti hrají, jak se chovají v kolektivu dětí bez asistence dospělých. Požadavky dětí usměrňují jen v zájmu bezpečnosti všech svěřenců. Do běžných dětských konfliktů učitelky nevstupují se svými názory, ale pozorně sledují vývoj situace a zasahují pouze v případě nutnosti, nebo na požádání dětmi o pomoc. Svým taktním přístupem tak pomohou odpovědnému a klidnému řešení sporu mezi vrstevníky. Rodiče mohou s dítětem přijít ráno do třídy a sdělit potřebné stručné informace učitelce.  Z domova si děti mohou přinést bezpečné hračky, které si později uklízejí do šatních pytlů. Škola však za tyto hračky neodpovídá, ani je nehledá. 

Nabídka her vychází ze složení třídy a potřeb dětí. Děti mají možnost si vybrat hračky podle svých představ. Společně je vedeme k tomu, aby si hračku se kterou si už nehrají, uklidily, a si vybraly novou. Děti jsou tak nenásilně vedeny k pořádku a samostatnému rozhodování. Ukončení her závisí na učitelce ve třídě, která děti pozoruje. Pokud se hry tvořivě rozvíjí, nemusí je učitelka přerušovat a začínat kolektivní činnosti, ale využije nápadů dětí a kreativně se přizpůsobí dané situaci.

 

Průběh dopoledních aktivit:                        8.00 – 10.30

            Po ukončení her a uklizení třídy se děti sejdou do společné skupiny a zahájí den společným ranním kruhem. Zde si sdělují své zážitky, pocity, zhodnotí si co se jim daří nebo nedaří. Učí se tak mezi sebou komunikovat, neskákat do řeči kamarádovi, dokázat vyslechnout druhého. Tím si procvičují všechny jazykové schopnosti. Učitelka vede  kolektivní logopedická cvičení, které vychází z povídání dětí. V této době  děti denně cvičí, neboť jsme přesvědčeny, že pohyb dětem prospívá. Je důležitá pro motorickou obratnost dětí, ale i naučit se respektovat pravidla pohybových her a nepodvádět kamarády.

            Po cvičení děti společně svačí. Děti se učí stolovat, samostatně se obsluhovat, jsou zvoleni hospodáři, kteří pomáhají při úklidu. Děti si vybírají jídlo samy podle chuti, k pití mají vždy mléčný nápoj nebo čaj, dle výběru dětí.

            Po svačině a během dne probíhají ve třídách námětové činnosti dle plánu učitelek. Učitelky pracují podle předem připraveného projektu. Během týdne se prolínají činnosti výtvarné,pracovní,hudební,tělesné,literární…….. Pokud děti samy nechtějí spolupracovat mají možnost počkat ve vedlejším prostoru až kamarádi svou činnost dokončí, ale nesmí ostatní rušit.

V letošním roce, zařazujeme pro děti saunování, v rámci školního vzdělávacího programu (ozdravný program pro děti). Saunování probíhá po dohodě s rodiči v době dopolední vycházky. Tato aktivita bude  na mateřské škole každé pondělí  a to cca od podzimu do jara /dle počasí/.

Saunování

Draci

8:15 – 9:15

Rarášci

9:15 – 10:15

Kulihrášci

10:15 – 11:15

Čerti

11:15 – 12:15

Angličtina watt – 1 x týdne /úterý/ v rámci školního vzdělávacího programu probíhá ve všech třídách /Kulihrášci mají výuku od 2.pololetí/ výuka angličtiny s rodilým mluvčím /délka trvání jedné lekce je 25 minut/. Výuka probíhá v každé kmenové třídě.Organizace je nastavena tak, aby nenarušovala program třídy.

Watt

Draci

8:45 - 9:10

Rarášci

9:15 - 9:40

Čerti

9:45 - 10:10

Pobyt venku:  

Oblékáme se a snažíme se obléknout samy,,okoukat oblékání od ostatních,zdokonalujeme se v rychlosti a samostatnosti. Paní učitelky samozřejmě pomáhají. Venku si hrajeme,soutěžíme,procházíme se pozorujeme změny v přírodě,reagujeme na povely p. učitelky, přecházíme vozovku….

                               Kulihrášci          10.05  -  11.20

                               Rarášci             10.00  -  11.15

                               Dráčci               10.30  -  12.00

                               Čertíci               10.30  -  12.00

Na procházky chodíme v době příznivého počasí. Délku pobytu přizpůsobujeme počasí a zdravotnímu stavu dětí. Za délku a náplň plně zodpovídá učitelka na třídě.

V této době děti využívají všech možností zahrady školy, která je dostatečně vybavená (průlezky, kola, kočárky, dvě pískoviště, bazén,pítko,venkovní umývárna, volný prostor zatravněný i s asfaltovým povrchem,…), ale i blízkého lesa, parku Klamovka a hřiště Okrouhlík. Pohyb dětí není omezován zbytečnými procházkami do města, ale je dán prostor volnému pohybu dětí.

  Při vycházkách učitelky využívají všech možností konkrétního pozorování pro svůj učební plán. Vycházky jsou součástí výchovného působení na děti a pro učitelky to není oddychový čas, ale čas naplněný pohybem a poznáním.

 

OBĚD:                        KULIHRÁŠCI           11.45  –  12:10                        

                                    RARÁŠCI              11.40   -  12.05   

                                    DRACI                  12.15   -  12.45             

                                    ČERTI                   12.15  -  12.45   

Děti se učí společně obědvat. Obědy se skládají z polévky, hlavního jídla a pití. Děti jí lžící o od 5 let příborem. Učí se stolovat čistě, dle našich estetických obvyklých norem. Jídlo je pestré, dobře podle platných stravovacích norem připravené a upravené na talíři. Zkoušíme ochutnat každé jídlo, ale děti do jídla nenutíme. Děti se učí domluvit si co sní a co ne bez zbytečných emocí.

 

Odpolední odpočinek:                     

                                          Po dohodě s rodiči, odpočívají všechny děti po obědě na lehátku. Poslouchají pohádku a učí se nerušit kamarády, kteří chtějí spát. Doba odpočinku je úměrná věku dětí. Mladší děti usínají všechny, starší děti klidně odpočívají. Tím se procvičuje vůle a ohleduplné chování k okolí.

Po odpočinku se děti společně nasvačí. Průběh odpoledních svačin je stejný jako při ranní svačině.

 

 

Odpolední činnosti:

            Děti si samy vybírají hračky, nebo si dokončují své práce, které ráno začaly. Hodně si chodíme hrát na zahradu, činnosti plánují učitelky dle zájmu a počasí.

V odpoledních hodinách také probíhají odpolední zájmové činnosti .Ke konci dne Čekáme na maminky a tatínky,abychom jim vyprávěli co jsme celý den dělali.V této době také chodíme na nadstandartní  aktivity,které si samy vybíráme 

    

Stravování  a  pitný režim:

Stravování je pro všechny děti společné. Jsou splněny hygienickými normami požadované tříhodinové pauzy pro podávání jídel.

Upozorňujeme, že dopolední svačina se podává okolo 8,30-9,30 hodin a nenahrazuje ranní snídani.

Školní jídelna se snaží maximálně vyjít vstříc dětem.

 Do jídla děti nenutíme, ale jídlo jim nabídneme. Děti se brzy naučí samostatně rozhodovat co sní a co ne. Strava je pestrá,  v dostatečném množství, chutná, teplá a vizuálně lákavá. Při svačině si mohou děti vybrat jestli chtějí mléko nebo čaj a samy se obsloužit. Jídla je  dostatek i na přidání.

Svačiny i oběd jsou společné.  Děti se učí slušně stolovat, lehce konverzovat u stolu a jíst přiměřeným způsobem. Při počtu 28 dětí na třídu má i učitelka lepší přehled, že se každé dítě v klidu a bez stresu, může najíst, že ho neuhodí pobíhající kamarád, nebo, že se na něj svačina nedostane. I učitelka se v této době posadí a jí s dětmi, aby byla příkladem.

Pitný režim je zajištěn během dne tak, že každé dítě má svůj hrneček. Na třídě je konvice s čajem, který učitelka ráno připraví, v případě nutnosti  doplní. Dítě se může jít kdykoliv během dne bez říkání napít.  Na zahradě se mohou děti kdykoliv napít u pítka.