S rodičovskou pomocí, dojdeme až k promoci 

    Paní učitelky využívají každodenního setkávání s rodiči při scházení a rozcházení a poskytují jim informace o dítěti i dění v MŠ. Upozorňují také rodiče na problémy dítěte, např. se školní zralostí, logopedickou nápravou… a zprostředkovávají kontakt na odborníky. Rodiče mohou nahlížet do záznamů o vývoji svého dítěte, půjčovat si odbornou literaturu. V Řádu školy jsou stanovena jejich práva i povinnosti. MŠ získává od rodičů informace prostřednictvím dotazníků, anket.

    Naše mateřská škola je místem, kde jsou rodiče vítáni a kde mohou běžně a bez obav vstupovat a hovořit o všem, co je při výchově tíží či naopak těš

Devatero pro spoluprci s rodiči 

1. Respektujeme  úlohu  rodičů

Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a zároveň povinnost činit důležitá rozhodnutí týkající se jejich dítěte. Bereme tuto jejich nezpochybnitelnou roli v úvahu a podle toho s nimi jednáme. Pěstujeme vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami.

2. Zachováváme důvěrnost
Rodiny mají právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po ukončení docházky dítěte do MŠ. Informace požadované od rodin omezujeme pouze na takové, které jsou nezbytné nutné k zajištění vzdělávání dětí. Informace a záznamy o dítěti mají k dispozici pouze rodiče. Při potřebě poskytnout informace jiným osobám, seznámíme rodiče s tímto faktem a žádáme jejich souhlas.

3. Mluvíme s rodiči o očekáváních, která vůči sobě máme
Zejména na počátku školního roku nebo ještě před vstupem dítěte do MŠ zjišťujeme, jakou představu o vzdělávání svého dítěte a vzájemné spolupráci rodiče mají. Zároveň otevřeně sdělujeme naše představy a záměry.

4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou vícerostrategií k jejich zapojení
Rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro druhou. Jsme tvořiví, aby si každá rodina mohla vybrat takové formy spolupráce, které jí budou nejvíce vyhovovat.

5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama
Našim cílem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. Rozhodnutí, kterou formu spolupráce rodina zvolí už závisí na ní samotné.

6. Nabízíme zapojení celé rodiny
Ke spolupráci vyzýváme nejen rodiče dětí, ale i další členy rodiny a její přátelé.

7. Poskytujeme rodinám zpětnou vazbu
Dáváme rodinám najevo, že si ceníme jejich spolupráce, reagujeme na jejich podněty.

8. Spolupracujeme s dalšími partnery školy
Vytváříme takové podmínky pro spolupráci, které jsou pro rozvoj školy přínosné, doplňují naše zaměření.

9. Víme, že všechno nejde hned
Partnerské vztahy, spolupráci s rodiči budujeme postupně. Vyžaduje to čas, úsilí, vzájemnou důvěru, ochotu najít společnou řeč. Víme, že je to náročné, ale nevzdáváme se.