2015 06   Mobilita pracovníků MŠ Podbělohorská v MŠ Rumanova, Košice, Slovenská republika


Naše škola v roce 2014 získala tento grant, poté co zpracovala podrobný projekt a požádala o schválení DZS. Projekt byl škole schválen a škola tak získala možnost dvou stáží v zahraničí pro celkem 12 zaměstnanců. Projekt je dvouletý a mobility zaměstnanců musí být ukončeny v říjnu 2016. Z finančních prostředků grantu se zaměstnancům na mobilitě zaplatí doprava, pobyt a ostatní cestovní výdaje /diety/. Délka trvání stáže je pro účastníka 14 dní. Celkem škola získala cca
25 000EU na tyto mobility. Každý z účastníků musí vypracovat podrobnou zprávu ze své mobility /přínosy, zjištění, poznatky/. Na závěr projektu pak škola vypracovává celkovou závěrečnou zprávu.


Mobilita nám umožní možnost setkání na mezinárodní úrovni a rozšířit své kompetence s ohledem na trendy v Evropě. Důležité pro zaměstnance školy bude rozšíření vědomostí v rámci celoživotního učení a prohloubení jazykových a kulturních rozmanitostí.

Partnerská škola: Materská škola

                               Rumanova 4, 040 01 Košice I

Ředitelka MŠ:   Eva Pačaiová

Uskutečněné mobility:

  • červen 2015 - Monika Brožová

                                Mgr. Magdalena Heringová

Moc děkujeme naši partnerské škole - pí. ředitelce Pačaiové a všem zaměstnancům školy za velmi vřelé přijetí a spolupráci :-).

Na konci projektu bude vložena závěrečná zpráva z mobility.