Konkurz ZŠ Podbělohorská

Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů,
 

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky)právnické osoby

Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvková organizace
se sídlem na adrese Podbělohorská 26/720, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 69781885

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):
- odborná kvalifikace odpovídající pro výkon činností ředitele školy dle zákona o pedagogických
pracovnících,
- délka praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
- plná způsobilost k právním úkonům,
- občanská a morální bezúhonnost (zákon č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších změn),
- zdravotní způsobilost,
- znalost českého jazyka.
Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
- znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
- znalost zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů,
- základní ekonomické znalosti (znalosti ve financování příspěvkové organizace), znalosti práce na PC,
- řídící a organizační schopnosti.
Obsahové náležitosti přihlášky:
- Přihláška (jméno, příjmení a titul uchazeče, pozice, na kterou se uchazeč hlásí, datum a podpis
uchazeče; dále uveďte, kam má být doručováno - adresa, datová schránka nebo adresa elektronické
pošty).
Přílohy, které jsou nedílnou součástí přihlášky:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce) včetně dokladů o dalším vzdělávání,
- doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem, včetně pracovního zařazení, (může být nahrazeno úředně ověřenými kopiemi
o průběhu zaměstnání - pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, apod.),
- strukturovaný profesní životopis,
- koncepci rozvoje školy na období 6 let pro plně organizovanou školu s 1. a 2. stupněm (max. 5
normostran), včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají
uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
- originál, popř. ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele(ky)
ne starší 2 měsíců.
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ky: 1. 8. 2022

Předpokládaný termín konání konkurzního řízení je červenec 2022, přesný termín bude uchazečům sdělen
písemně.
V rámci konkurzu nebude využito doplňkové hodnocení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu zrušit.
Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji
vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. června 2022 (včetně) v podatelně Úřadu městské části Praha 5,
nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5, o datu podání rozhoduje podací razítko.
Na obálku uveďte: „Konkurz ZŠ Podbělohorská - NEOTVÍRAT“.
Kontakt: tel.: 257000459 – Mgr. Jana Korecká, vedoucí Odboru školství, e-mail: jana.korecka@praha5.cz
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených kopií
dokumentů a vlastnoručním podpisem, podané v termínu.
Výklad k obsahu textu Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové
organizace:
Přihláškou se, pro účely konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace,
rozumí samostatný doklad. Kompletnost přihlášky a požadovaných příloh do konkurzního řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace je podmínkou pro uzavření pracovního poměru a
jmenování do funkce vedoucího pedagogického pracovníka. Uchazečem poskytnuté osobní údaje uvedené
v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto konkurzního řízení a v souladu s platnými
právními předpisy.
Správcem osobních údajů je městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 se sídlem nám. 14. října
1381/4, 150 22 Praha 5. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem
č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze tajemníkovi
Úřadu, zaměstnancům personálního oddělení Úřadu a členům konkurzní komise. Po skončení konkurzního
řízení bude neúspěšnému uchazeči/uchazečce přihláška a přílohy zaslané do konkurzního řízení vrácena.
Sdělení o výsledku konkurzního řízení spolu se závěrečnou zprávou konkurzní komise budou v souladu se
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů uchovávány u správce osobních údajů po dobu 5 let a po uplynutí této lhůty dojde ke skartaci
dokumentů, nevznikne-li v mezidobí jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů. V souladu
s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) máte práva, kterými
jsou:
- právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem;
- právo k informacím o zpracovávání osobních údajů;
- právo požadovat kopie zpracovávaných osobních údajů;
- právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů;
- právo na výmaz osobních údajů, pokud již pominul účel pro jejich zpracování, pokud vznesete
námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně;
- právo na omezení zpracování těchto údajů;
- právo vznést námitku u správce osobních údajů ohledně zpracovávání svých osobních údajů.
Správce osobních údajů má v souladu s Nařízením pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt
na pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@praha5.cz . Nezávislým dozorovým orgánem
pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170
00 Praha 7, na který máte právo se obrátit se svým podnětem či stížností.