Čertík, Dráček, Kulihrášek a Rarášek se poznává

Vím kdo jsem a kam patřím.

Zařazujeme sem události spojené s uvědoměním a prožíváním své identity.

Cílem jsou věty:

„Víš ,že mám i žalůdek ve kterém je papání.“

„To je Pavlik je to můj kamarád.“

„Byla jsem dnes ve sklepě s paní učitelkou a vůbec jsem se nebála!“

„Mami, proč jsi tady tak brzo, my si ještě hrajem.“

 

Podtéma: 

 • Poznávám svoje tělo
 • Poznávám čerty, kulihrášky, rarášky a draky a taky celou rodinu
 • Poznávám hrad a město ve kterém žiji 
  • kejklíři na hradě
  • pozor na zlé duchy
  • jezdíme trakařem i kočárem

Kompetence:

 • Rozvíjí pozitivní city ve vztahu k sobě
 • Ztotožní se s podobou svého těla a vlastním pohlavím
 • Uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a citové samostatnosti
 • Dovede vyjádřit pocity, dojmy, prožitky a označí své potřeby
 • Zvládá základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny
 • Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly
 • Má zájem o poznávání (zvídavost, zájem a radost z objevování)
 • Má schopnosti vytvářet citové vztahy
 • Rozvíjí si jazykové a řečové dovednosti
 • Osvojuje si jednoduché poznatky o světě a místě, kde žije

Obsah:

Seznámíme děti se základními vědomostmi a poznatky, souvisejícími s lidským tělem. Pomůžeme jim názornou formou uvědomit si určité pojmy, a na základě toho umět zobecňovat a přenášet teoretické informace do praktického života.

Budeme se intenzivně zabývat prožíváním a uvědomováním si  jednotlivých procesů v našem těle. Formou smyslových her a cvičení se naučíme vnímat a cítit vnější a vnitřní vlivy, které na nás působí. Budeme získávat sebevědomí a sebedůvěru, učit se obhajovat vlastní názory a postoje. Budeme rozvíjet schopnosti sebekontroly a sebeovládání.

Velkou část našeho času budeme věnovat pěstování dovedností jemné motoriky prostřednictvím tvůrčích činností. Důraz bude kladen především na zvládnutí základních úkonů vlastní sebeobsluhy. Významnou složkou bude i upevňování a rozvoj dovedností sebehodnocení, nezbytných při začleňování dítěte a zvládnutí základních herních pravidel, které formují charakterovou stránku dětské osobnosti.

Naučíme se mít představu o tom co je dobré a co je špatné, co se smí a co se nesmí, dokončit započatou činnost. Uvědomit si odpovědnost za sebe a za své jednání. Naučíme dítě odmítání v situaci, která to vyžaduje a dítě si tak chrání své osobní soukromí.

Seznámí se s významem a strukturou rodiny. Seznámí se s funkcí členů rodiny a uvědomí si rozdíl mezi mužem a ženou. Uvědomí si vývoj člověka a změny, které ho provázejí.

Vytvoření si vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije. Orientovat se bezpečně v okolním prostředí, resp. v okolí domova a okolí školy, všímat si rozmanitosti změn a dění v nejbližším okolí. Budeme se snažit, aby si dítě vytvořilo pozitivní vztah k místu, kde žije. Seznámíme dítě s městem ve kterém žije.