Čertík, Dráček, Kulihrášek a Rarášek se přizpůsobí

Učím se zvládnout co přináší život.

Jsou sem zařazeny události spojené s prožíváním a zvládáním dějů a změn ve společnosti.

Rádi bychom dítě naučili naslouchat, být pozorný, přemýšlet o svém chování.

Snažíme se o vytvoření prvotních citových a sociálních vzahů a dítěti s jejich adaptací pomoci.

Cílem jsou věty: 

"Alenka dnes spadla a já jí pofoukal kolínko."

"Jirka si zapomněl čepici a já mu jí půjčil, mám přece dvě ne."

"Mám hrozně rád paní učitelku, musím do školky, ono by se jí stýskalo."

Podtéma: 

 • Seznamuji se s čerty, draky, kulihrášky a rarášky (hradní značky, každý má své jméno)
 • Taky někdy vyjdu z hradu – těším se do školy
 • Co nového na hradě – ať žijí duchové

 Kompetence:

 • Osvojuje si základní návyky společenského chování.
 • Je schopno pracovat ve dvojici i ve skupině
 • Dovede se vyjádřit a domluvit s dospělými a dětmi.
 • Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků / pohlaví,věk, kultura, etnika, rasa, sociální zázemí…).
 • Umí se citově vyrovnat s novou životní situací.
 • Řeší jednoduché problémy, komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace.
 • Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba.
 • Dbá pravidel soužití, je tolerantní, přizpůsobivý, ohleduplný, váží si druhého a je sociálně citlivý.
 • Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody.
 • Má dostatečně rozvinuté jazykové a řečové dovednosti.
 • Osvojí si poznatky chránící před nebezpečnými vlivy prostředí.

Obsah:

V obsahové náplni se zaměříme především na rozvoj interpersonálních vztahů  dítěte vzhledem k vrstevníkům i dospělým, s důrazem na komunikaci a celkovou úroveň kultivovanosti projevu dítěte.

Pro možný rozvoj schopností a dovedností klíčových k navazování pozitivních vztahů dítěte s ostatními poskytneme dostatek správných příkladů a vzorů prosociálního chování. Umožníme dětem pomocí různých námětových her pochopit význam komunikace s důrazem na ohleduplné chování, toleranci a porozumění. Seznámíme děti s nezbytností chápat a respektovat určitá pravidla při hrách a budeme podporovat zdravou soutěživost  jako důležitý prvek motivace.

Pustíme se do uvědomování si přiměřenosti  inviduálního prosazování a rozhodování i vytváření prosociálních postojů k druhým formou, co možná nejvíce názornou, aby děti snadno dokázaly pochopit, poznat a odhadnout určité situace, ve kterých se mají správným způsobem projevit. Metodou řízených improvizačních her budeme dětem chystat situace k řešení takové, které je připraví na reálnou situaci v životě, stejného nebo podobného charakteru.

Velice významnou úlohou bude průběžné pěstování přátelství dětí s důrazem na spravedlivé řešení konfliktů, vedení k sociální toleranci, ochotě a respektu ve vztahu k ostatním. Budeme děti učit vciťovat  se do pocitů druhých lidí pro to, aby dokázaly získat objektivní pohled na danou situaci a přizpůsobily tomu své jednání.

Na základě toho pak budeme rozvíjet schopnost hodnotit a rozlišovat 'správné' a 'špatné' chování a okolnosti, které s tím souvisí. Konkrétními činnostmi lidí – profesemi a rolemi, které v životě člověka provází (matka, otec, syn, dcera, teta, strýc...) či jinými aktivitami, které dítě obohatí o důležité poznatky pro jeho vlastní život a dají mu možnost srovnávat a utvářet si tak vlastní měřítko hodnot.

Pomůžeme dětem správně pochopit základní etické normy a hodnoty i v širším slova smyslu ve vztazích celosvětového měřítka (národnost, rasy, náboženství...), aby k nim dokázaly zaujmout jen ty správné postoje.

Soustředíme se na adaptaci dítěte do mateřské školy, seznámení s dětmi, zaměstnanci, se základními pravidly chování, s režimem dne v mateřské škole, s hračkami, značkami. Naučíme dítě přizpůsobit se základním potřebám mateřské školy, respektovat dospělého, respektovat vrstevníky, jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti, navazovat dětská přátelství a začlenit se mezi vrstevníky.

Připravíme dítě na vstup do školy.