Čertík, Dráček, Kulihrášek a Rarášek si všímá

Žiji uprostřed stálých přeměn v přírodě.

Jsou sem zařazeny události spojené s přírodními jevy, zaměřené na poznání jejich podstatu a dopady.

 

Cílem jsou věty:

"Mamčo jdi už, my jdeme do lesa na veverku a ty nás zdržuješ."

"Ty jsi šlápnul na mravence tati, to se nedělá. Co když to byl Ferda!"

Podtéma:

 

 • Rok  na hradě se mění (roční doby, počasí a jeho vlivy)
 • Zvířátka v podhradí:
  • les plný zvířátek
  • zvířátka na statku

Kompetence:

 • Osvojují si jednoduché poznatky o světě a životě, užitečné pro vytvoření elementárního povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách.
 • Prožívají vztah k přírodě, cítí sounáležitost s přírodou živou i neživou.
 • Mají zájem pochopit jevy kolem sebe.
 • Váží si života ve všech jeho formách.
 • Pochopí, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.
 • Pochopí základní principy a hodnoty života na Zemi.
 • Osvojují si základní znalosti a dovednosti chránící je před nebezpečnými vlivy prostředí.

Obsah:

Záměrem je uvědomění si světa, ve kterém dítě žije. Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Osvojení si elementárních poznatků o místě, ve kterém žiji, o své zemi a její kultuře, o jejich zemích a kulturách, o zeměkouli, o vesmíru apod.

Pěstovat v dítěti schopnost vážit si života ve všech jeho formách. Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat. Osvojit si elementární poznatky i sobě, o rodině, vývoji, životě a činnostech člověka, o lidské společnosti, o soužití, zvycích a práci lidí, o přírodě a přírodních jevech, o technických přístrojích, se kterými se dítě setkává doma i ve svém okolí.

Poznávání přírody jako organické části životního prostředí, pozorování počasí, pozorování a poznávání rostlin a živočichů. Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsob, jaký se chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní prostředí.

Osvojení si dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí. Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví člověka i prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, neničit okolí, neubližovat živým tvorům apod.).

Uvědomit si, co je nebezpečné (manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, se zdraví ohrožujícími látkami, přírodní a povětrnostní jevy, technické objekty a další situace, s nimiž se dítě může setkat), odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout.