Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

06.04.2023

Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 2185, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Na základě ustanovení §2, odst.1, písm.a), § 34, §165, odst.2, písm.b) zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném zněnís ohledem na "Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupuk předškolnímu vzdělávání" sp.zn.166/2010/DIS/JŠK ze dne 8.12.2010 v souladu se zákonem 198/2009Sb., (antidiskriminační zákon), při dodržení § 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a ve smyslu čl.2, odst.2 Listiny základních lidských práv, se zohledněním koncepce školské politiky MČ Praha 5

stanovuje ředitelka Mateřské školy, Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská, příspěvková organizace Mgr. Dagmar Trčková následující Kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Děti, které k 31.08.2023 dovrší pěti let – děti předškolní, popř. již mají schválený odklad školní docházky (školský zákon §34, odst.1, § 179, odst.2, v platném znění) – s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v MČ Praha 5 - děti jsou přijaty ze zákona, předškolní vzdělávání je pro ně povinné.

Ostatní děti jsou přijímány dle kritérií uvedených níže.

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2020. Děti mladší budou přijímány v případě volné kapacity.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky městské části Praha 5. Děti jsou přijímány v tomto pořadí:

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona, v platném znění, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v MČ Praha 5 (k 31. 8. 2023 dítě dosáhlo 5 let nebo je starší a má udělen odklad školní docházky – zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením).

 2. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v planém znění a které má trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu, v MČ Praha 5.

 3. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věk 3 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a které má trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu v MČ Praha 5.

 4. Děti z jiných městských částí dle data narození.Všechny děti jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného

  počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

  O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti. V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitele/ky školy, zástupce spolku rodičů (pokud na škole organizace působí) a zástupce zřizovatele.

Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024. Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit.

Kritérium očkování

"Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání."

Trvalý pobyt dítěte

Kritérium bude ověřován takto:Správce (mateřská škola) obdržel z evidence obyvatel seznam dětí ze spádového obvodu. Pokud v seznamu dítě s trvalým pobytem v MČ Praha 5 nenajdeme, ověřujeme aktuální informaci na OŠK – ti vstoupí do registru obyvatel.Toto se souhlasem zákonných zástupců dítěte (souhlas je nedílnou součástí žádosti).

V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR.

Závažná individuální situace dítěte

Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli(ce) mateřské školy. Situaci dítěte posoudí ředitel(ka) MŠ v rámci správního řízení.

 •  Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzděláváníse vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývatna území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízenío udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 •  Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon") a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním dle českého očkovacího kalendáře, má doklad, že je proti nákaze imunní, či se nemůže očkování podrobit z důvodu kontraindikace (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání).

 •  V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitel(ka) mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele (např. závažná individuální situace dítěte) může ředitel(ka) mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na pořadí, které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat nepříznivou sociální nebo zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod.

  Další podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

  ■ V případě přijímání dítěte s potřebou podpůrných opatření je nutné doporučení školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.

  ■ Pro přijímací řízení na školní rok 2023/2024 je stanoven celkový počet volných míst

Na základě podaných žádostí bude při uplatnění daných podmínek a Kritérií stanoveno pořadí žadatelů, které bude uveřejněno na www.msklamovka.cz a u vstupních dveří školy

DOPLNĚNÍ KRITÉRIÍ k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 - dle zákona LEX Ukrajina:

K zápisu do mateřské školy v řádném termínu ( 3. 5. 2023) nepodávají přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti.Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zvláštního zápisu - termín pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání bude doplněn po dohodě s MŠ Praha 5 /zřizovatelem školy/.

Platnost: 23.3.2023 Účinnost: 06. 04. 2023

Mgr. Dagmar Trčková ředitelka školy