Prohlášení o ochraně osobních údajů 

- oznámení o jmenování pověřence

Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 2185, příspěvková organizace (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení. Informace o Vašich právech a problematice oblasti ochrany osobních údajů naleznete v Prohlášení - poučení o zpracovávání osobních údajů. Za účelem splnění svých povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

Identifikační údaje správce

Název: Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 2185, příspěvková organizace

Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 2185

Zastoupena: Mgr. Dagmar Trčková

IČO: 70107751

Tel: 734148181

ID datové schránky: 5e36ea

Webové stránky: msklamovka.cz

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení: Mgr. Lucie Kolářová

Telefon: 605 204 665

E-mail: poverenec@praha5.cz

Úřední hodiny: pondělí 13-16:00, středa 10-12:00 

Adresa: Štefánikova 236/13, 246/15