DP MHMP

Dotační program iKAP 2, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

V rámci projektu iKAP 2, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

který se zaměřuje na komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství se pedagožky naší školy mohly účastnit dne 24.8.2022 semináře na téma "Komunikace jako nástroj spolupráce" a dne 25.8.2022 na téma "Asertivní chování a komunikace"

Seminářů se účastnilo 13 pedagožek z mateřské školy i z detašovaného pracoviště.

Semináře byly velmi přínosné pro celý kolektiv naší školy.

DOTAČNÍ PROGRAM V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA PÓL RUSTU ČR

Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitelky školy

Název programu "Multikulturní šablony II pro MŠ Klamovka" 

Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19­_071/0001679

Program je prioritně zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitnímu předškolního vzdělávání dětí. Program pomáhá k začleňování dětí s OMJ do vzdělávání v ČR.

Cíl programu : Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluze v multikulturní společnosti

Škole byla přidělena částka : 789 385,-Kč

Zahájení programu je : 1.9.2020

Ukončení programu je : 31.8.2022

Přidělené prostředky budou použity na financování školního asistenta, stáže pedagogů, komunitní a osvětová setkání na škole.


Stáže Slovensko 

Starší dotační programy jsou uloženy v papírové podobě v ředitelně školy.