Vyhlášení konkurzního řízení

18.04.2024

Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vplatném znění a vyhláškou MŠMT č.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky právnické osoby

Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Kroupova 2775, příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kroupova 2775, 150 00 Praha 5 - Košíře, IČ: 70107785

Koho hledáme:

Pedagogického lídra/lídryni s jasnou vizí a koncepcí školy pro 21. století. Osobnost vytvářející otevřené a podnětné prostředí mateřské školy.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pedagogických pracovnících"):

 • - odborná kvalifikace odpovídající pro výkon činností ředitele školy dle zákona o pedagogických pracovnících,

 • - délka praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

 • - plná způsobilost k právním úkonům,

 • - občanská a morální bezúhonnost (zákon č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších změn),

 • - dobrý zdravotní stav,

 • - znalost českého jazyka.

  Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

  - znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
  - znalost zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů,
  - základní ekonomické znalosti (zejména financování příspěvkové organizace) - znalosti práce na PC,
  - řídící a organizační schopnosti.

  Obsahové náležitosti přihlášky:

  - Přihláška (jméno, příjmení a titul uchazeče, pozice, na kterou se uchazeč hlásí, datum a podpis uchazeče; dále uveďte, kam má být doručováno - adresa, datová schránka nebo adresa elektronické pošty).

  Přílohy, které jsou nedílnou součástí přihlášky:

 • - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) včetně dokladů o dalším vzdělávání,

 • - doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, včetně pracovního zařazení, (může být nahrazeno úředně ověřenými kopiemi o průběhu zaměstnání - pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, apod.),

 • - strukturovaný profesní životopis,

 • - koncepci rozvoje školy na období 6 let (max. 5 normostran), včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,

 • - výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

 • - originál, popř. ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti kvýkonu pracovního místa

  ředitele/ředitelky ne starší 2 měsíců.

  Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2024
  Předpokládaný termín konání konkurzního řízení je červen 2024, přesný termín bude uchazečům sdělen

  písemně.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu zrušit.

  Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 17. května 2024 (včetně) v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5, o datu podání rozhoduje podací razítko.

  Na obálku uveďte: "Konkurz MŠ Kroupova - NEOTVÍRAT".
  Kontakt: tel.: 257000459 – Mgr. Jana Korecká, vedoucí Odboru školství, e-mail: jana.korecka@praha5.cz

  Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem, podané v termínu.

  Výklad kobsahu textu Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

  Přihláškou se, pro účely konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace, rozumí samostatný doklad. Kompletnost přihlášky a požadovaných příloh do konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace je podmínkou pro uzavření pracovního poměru a jmenování do funkce vedoucího pedagogického pracovníka. Uchazečem poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto konkurzního řízení a v souladu s platnými právními předpisy.

  Správcem osobních údajů je městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 se sídlem nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze tajemníkovi Úřadu, zaměstnancům personálního oddělení Úřadu a členům konkurzní komise. Po skončení konkurzního řízení bude neúspěšnému uchazeči/uchazečce přihláška a přílohy zaslané do konkurzního řízení vrácena.

  Sdělení o výsledku konkurzního řízení spolu se závěrečnou zprávou konkurzní komise budou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů uchovávány u správce osobních údajů po dobu 5 let a po uplynutí této lhůty dojde ke skartaci dokumentů, nevznikne-li v mezidobí jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů. V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení") máte práva, kterými jsou:

  • - právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem;

  • - právo k informacím o zpracovávání osobních údajů;

  • - právo požadovat kopie zpracovávaných osobních údajů;

  • - právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů;

  • - právo na výmaz osobních údajů, pokud již pominul účel pro jejich zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně;

  • - právo na omezení zpracování těchto údajů;

- právo vznést námitku u správce osobních údajů ohledně zpracovávání svých osobních údajů.

Správce osobních údajů má vsouladu sNařízením pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt napověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@praha5.cz . Nezávislým dozorovým orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, na který máte právo se obrátit se svým podnětem či stížností.