Adaptační program - Vstupujeme do pohádky

25.08.2023

Záměrem tohoto informačního letáčku je přiblížit rodičům, naší mateřskou školu, školní prostředí a podmínky ke vzdělávání před vstupem do naší mateřské školy. Za pomoci tohoto letáčku chceme napomoci lehčí adaptaci vašeho dítěte na prostředí mateřské školy, paní učitelky a kamarády. Ať vaše dítě nastupuje k docházce do mateřské školy na začátku či průběhem školního roku, vždy bude tato událost pro vás i vaše dítě zásadní. Nástup dítěte do mateřské školy změní celkový chod rodiny. Dítě se dostává do nové role - předškoláčka. Tato role pro něj může být ze začátku velice psychicky i fyzicky náročná. Nové prostředí, cizí dospělé osoby, velký kolektiv dětí, odlišný program dne, stravování atd. Každé dítě na dlouhodobé odloučení z rodiny reaguje jiným způsobem. Adaptabilita člověka na nové věci, prostředí a kolektiv je zcela individuální, a tak je potřeba obzvláště dětem s touto novou situací pomoci a tolerovat jejich odlišnosti. K dítěti musíme přistupovat empaticky a vstup do nové role předškoláčka nijak neuspěchat. I přes adaptační program, který jste většinou v červnu po přijetí vašeho dítěte absolvovali, nemusí být začátek školní docházky zcela bezproblémový. V takových případech budeme hledat společně individuální řešení v zájmu dítěte.

Za léta praxe máme vypozorované, že první týden jsou děti v mateřské škole nadšené. Nové hračky, nové situace, ve škole pobývají krátce, všichni je chválí..., ale zhruba po týdnu nastává první krize. Dítěti dochází, že docházka do mateřské školy je už na pořád (děti nemají ještě pojem času) a že návrat do starého řádu není možný. To v dětech vyvolá obrannou reakci. Dítě může rodiče začít všemožnými prostředky přesvědčovat o tom, že do mateřské školy chodit nechce (pláč, psychosomatické obtíže, změna chování, výkyvy nálad, nepředvídatelné jednání a reakce atd.). Nebojte se tato krize odezní , vy se pouze na tuto dobu musíte "obrnit".

Další komplikace, která adaptační program narušuje jsou opakující se nemoci. Dítě přijde z rodiny do velkého kolektivu, kde je "promořenost" bacily vysoká. Dítě je psychicky oslabené, nemá ještě uzavřený imunitní systém a je tak vůči chorobám méně odolné. Počítejte tedy předem s tím, že dítě v prvním roce docházky do mateřské školy bude ještě potřebovat vaši zvýšenou péči a promyslete, jak budete řešit ošetřování dítěte v případě nemoci. Chápeme, že váš zaměstnavatel nebude z vaší absence nadšený, ale neměli byste upřednostňovat práci na úkor doléčení dítěte. Nedoléčené děti ve školce jen opět přispívají k nekonečnému koloběhu nemocí.

Věříme, že se nám podaří společnými silami dětem vstup do mateřské školy co nejvíce usnadnit a zpříjemnit. V případě vašich dotazů nebo nejistoty se na nás s důvěrou obraťte.

Mateřská škola je pro vaše děti a my jsme tady pro ně.

Vstup do MŠ je významná událost v životě dítěte. Mnohé jsou doposud zvyklé jen na rodiče nebo jsou ostýchavé, mohou mít problémy s životem v neznámém kolektivu, mezi neznámými lidmi pod dohledem učitelek. Každé dítě je jiné, některé pláče, jiné se začlení do kolektivu bez problémů. Čas potřebný k adaptaci závisí jednak na věku, neuropsychickém vývoji a jednak na celkovém přístupu k nově vzniklé situaci ze strany dítěte i rodičů. Je třeba dítě získat, zaujmout, upoutat a usnadnit mu novou situaci tak, aby učitelku přijalo jako dalšího člověka, kterého zná a věří mu.

Cílem adaptačního programu je i zapojit děti cizinců, které k nám dost často přicházejí. Přechod z rodiny, kde mluví svojí mateřštinou, do kolektivu cizích dětí i p. učitelek a ještě jim nerozumět, je pro dítě více obtížné. Proto jsme se na tuto problematiku zaměřili a budeme se snažit tyto děti doučit češtinu jako jejich druhý jazyk a tím děti lépe adaptovat a začlenit. Nezapomínáme i na děti s lehkým zdravotním postižením

První dny ve školce

Už první den ve školce by měl probíhat standardně, aby i nejmenší děti od samého začátku věděly, na čem jsou a jak to bude ve školce vypadat, tedy bez rodičů. Zpočátku se dítě bude pohybovat ve školce jen pár hodin, postupně se bude prodlužovat doba pobytu na celé dopoledne. První dny bude dítě docházet do mateřské školy zpravidla na hodinu až dvě. Pokud tuto délku pobytu dítě dobře zvládne, může se přistoupit k postupnému prodlužování pobytu dítěte v kolektivu. Dále dítě zvládne svačinu, pobyt venku i oběd. Pokud dítě zvládne dopolední blok, je doporučeno ještě několik dní v této fázi adaptace zůstat. Jakmile získá dítě pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, přichází poslední fáze adaptace, tj. zvyknout si na myšlenku, že bude spinkat jinde, než ve své postýlce. Tento úkol bývá pro dítě těžký a je potřeba je na jeho zvládnutí dítě dobře připravit. Maminka i paní učitelka budou s dítětem o spaní předem mluvit, vyberou doma vhodnou hračku a pyžamko. Měli bychom společně vytvořit takovou atmosféru, kdy se dítě bude na spaní ve školce těšit. Teprve odchází-li dítě se samozřejmostí do postýlky, spokojeně z ní vstává a odchází si hrát, teprve tehdy můžeme prohlásit, že adaptace je úspěšně u konce. Můžeme tedy říci, že počáteční tři měsíce jsou pro dítě víceméně seznamovací, dítě si zvyká na nový režim, na nové kamarády, prostředí, vstřebává pravidla... Není žádná ostuda, že například nekreslí žádné obrázky nebo se nezapojuje do činností. Důležité je, že si hraje, navazuje kontakty a nachází své místo

ve skupině dětí. To ostatní se dostaví samo, až přijde ten správný čas.

Během prvních třech měsíců mohou přetrvávat potíže typu "já dneska nechci". Většinou je to jen zkouška nervů rodiče, dítě dobře ví, jak rodiče obměkčit. Je důležité zatnout zuby
a nepovolit. Jakmile jednou rodič ustoupí, bude to dítě zkoušet další a další dny. Rodiče
a děti pak prožívají ranní stresy a dohadování s dítětem, zda přijdete "po obědě". Stejné problémy se můžou objevovat i po nemoci, kdy bude opět nějaký čas trvat, než se dítě aklimatizuje na školku.

I zde musíme zdůraznit, že adaptační proces je velmi individuální. U některého dítěte jde adaptace rychle a u jiného trvá týdny.

Kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany MŠ

 1. Dny otevřených dveří – slouží rodičům k seznámení se školou.

 2. Informativní schůzky pro rodiče po zápisu do mateřské školy. Schůzky jsou věnovány

  především informacím o škole a o organizaci předškolního vzdělávání. Na schůzkách je probrán školní vzdělávací program, adaptační proces dětí a všeobecné informace o škole (odchody, příchody, stravování, denní režim, co dítě potřebuje do MŠ, doplňkový program školy apod.).

 3. Webové stránky školy-další z možností jak se seznámit se školou

 4. Odborná připravenost a kvalifikovanost pedagogických zaměstnankyň školy, které

  rozumí dítěti a respektují jeho individuální potřeby, kterým přizpůsobí průběh adaptace na MŠ.

 1. Praktikovaný recept školy: úsměv učitelky, přivítání se s dítětem, projevení radosti, že dítě opět přišlo do školky, vyprávění o tom, nač se dnes může těšit... a ujištění, že maminka brzy pro něj přijde, jen co si ve školce pohraje...

 2. Profesionální přístup celého personálu školy – pedagogických i nepedagogických: Všechny pracovnice školy přistupují k novým dětem empaticky, vždy dodržují etický kodex pracovníků (klidné vystupování, citlivý přístup, vcítění se do nové situace dítěte a rodičů).

 3. Účast obou p. učitelek na třídě při ranních činnostech v prvních dvou týdnech školního roku – díky této organizaci si děti zvykají na obě p. učitelky současně

 4. Hravé chvilky ve školce. V měsíci červnu jsme pro vás připravili čtyři setkání ve školce, kdy se děti mohly nenásilně seznámit za přítomnosti rodičů s naším Hradem Klamovka. Setkání probíhala v odpoledních hodinách. S termínem setkání jste byli informováni na schůzce a prostřednictvím emailu. Během hravých chvilek jste se seznámili s ostatními dětmi, rodiči, s p. učitelkami, prostředím, třídou. Při těchto návštěvách jste měli možnost své dítě pozorovat a sledovat v různých situacích .Paní učitelky vám rády doporučily, které dovednosti by bylo dobré do nástupu do školy ještě potrénovat nebo upevnit. Měli jste možnost konzultovat i různé otázky týkající se výchovy a vzdělávání vašich dětí, denní režim, chod školy a cíle a záměry výchovně vzdělávacího programu v naší mateřské škole.

Kroky k minimalizaci adaptačních problémů ze strany rodičů:

V této části adaptačního programu vám předkládáme několik dobrých rad, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do mateřské školy.

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako "tam tě naučí poslouchat", "tam se s tebou nikdo dohadovat nebude" apod. Vyvarujte se výhrůžek typu: "Počkej, až budeš muset chodit do školky!", "Jestli budeš zlobit, půjdeš do školky!" Děti se budou díky Vám obávat školky dopředu!

2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se prohlubuje.

3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště k hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

4.Zvyšte sebedůvěru dítěte-dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhružkám typu "když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne".

5.Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

6.Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (hračku, plyšové zvířátko, šátek).
7.Plňte své sliby-když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. 8.Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě

rozpoznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítěte

jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.

9.Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí, ale přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

10. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – dítě může jít jen na dvě hodiny, vzít si oblíbenou hračku apod.

11.Před nástupem do mateřské školy dítě osamostatňujte v:

 •  používání WC

 •  ve stravovacích návycích (stolování, samo se najíst)

 •  v sebeobslužných návycích (samo se obléknout, umýt)

 •  vhodně zvolte druh oblečení, obutí (bez tkaniček, knoflíků)

 •  v objevitelských aktivitách

 •  pozorování a napodobování okolí

 •  dorozumívání se s ostatními (dospělými i dětmi)

 •  prosazování svého přání, názoru, posilování volního úsilí

 •  "poslechnout" do tří let, těžko jej to budete učit v 5, 6 letech)

  12.Pamatujte si zásadu "Netlačit příliš na urychlení adaptace, čím více se snažíme, tím pomalejší bude šance na adaptaci Vašeho dítěte." Vše chce svůj čas a každé dítě je jiné: hodně trpělivosti!

  13.Rozvrhněte si čas tak, aby dítě necítilo časový stres, aby bylo v novém prostředí uspokojené ve svých hravých a objevitelských potřebách

  14.Můžete využít tzv. "Opatrovníka" - rodiče mohou dát dítěti nějakou svoji věc, aby ji opatrovalo a chránilo např. v kapse sukýnky a dítě jim zase svěří nějakou svou věc, aby ji chránili po tu dobu, kdy nejsou spolu. Můžete s dítětem do kalendáře barevně zaznamenat, který den půjde do školky a jinou barvou, kdy bude doma. Večer uplynulý den společně škrtnete, aby dítě vidělo, co bude zítra.

  15.Ranní předávání dítěte do školky-jedním slovem rychle! Je velmi důležité, aby bylo dítě předáno do kolektivu velmi rychle. Rodič se nesmí s dítětem dlouho loučit. Rodič nesmí přistoupit na hru dítěte, že mu dá ještě "jedenáctou" pusu. Rodič má na dítě přenášet svou jistotu. Je vhodné se s učitelkou domluvit, že pokud by byl s dítětem nějaký větší problém, bude je učitelka telefonicky informovat. Je-li to možné, osvědčuje se, když dítě do školky vodí tatínek. S ním má dítě zkušenost, že vždy ráno odchází do práce již z dřívější doby. Nezřídka se stává, že dítě své rodiče pláčem a voláním citově vydírá a chce je donutit k tomu, že si je odvedou zpět do bezpečí domova. Neustupujte mu. Stačí dítěti jednou důrazně vše vysvětlit a odejít. Po odchodu rodičů je dítě ve velmi krátké době zabaveno hrou nebo hračkou. Po rozloučení se do třídy opakovaně nevracejte. Popřejte dítěti hezký den a usmějte se. Pamatujte, že když jste vystresovaní Vy, Vaše dítě to vycítí a adaptace bude složitější. Nedávejte dítěti najevo, že jste smutní a rozrušení. Pokud by bylo dítě "k neutěšení", učitelky Vás budou kontaktovat telefonicky.

Dítě a adaptace

Tuto kapitolu berte opět jako doporučení pro Vás-co by mělo dítě zvládat před nástupem do mateřské školy. Podle psychologů je pro dobrou adaptaci důležitá zralost dítěte v několika oblastech. Dítě nastupující do MŠ by mělo být přiměřeně samostatné v sebeobsluze (jen s malou dopomocí), dodržovat základní hygienická pravidla, mělo by být schopné respektovat určitá pravidla, dokázat se přiměřeně prosadit, ale i přizpůsobit. Mělo by mít dostatečné komunikační dovednosti-srozumitelně vyslovovat, mít určitou slovní zásobu a umět vyjádřit své potřeby. Základem je především však zralost emoční a sociální.

Doporučení podle oblastí:

1. dodržování osobní hygieny

 •  umět si říci o WC

 •  umět používat vodu, mýdlo, ručník

 •  zvládat použití kapesníku, smrkat /toto umí používat jen málo dětí/

  2. částečná samostatnost v sebeobsluze

 •  samostatně se najíst a napít / pomocí lžíce a pití z hrnečku/

 •  dodržovat kulturu stolování

 •  poznat své věci, značku

 •  oblékat a svlékat základní část oděvu

 •  obouvat a zouvat se /pouze nazout obuv, zavazování kliček ještě ne/ S rodičovskou pomocí, dojdeme až k promoci

Mateřská škola Klamovka preferuje spolupráci rodiny a školy. Rodiče chápeme jako své partnery. Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a vtahování rodičů do předškolního vzdělávání a chodu školy.

Paní učitelky využívají každodenního setkávání s rodiči při scházení a rozcházení a poskytují jim informace o dítěti i dění v MŠ. Upozorňují také rodiče na problémy dítěte, např. se školní zralostí, logopedickou nápravou... a zprostředkovávají kontakt na odborníky. Rodiče mohou nahlížet do záznamů o vývoji svého dítěte, půjčovat si odbornou literaturu. V Řádu školy jsou stanovena jejich práva i povinnosti. MŠ získává od rodičů informace prostřednictvím dotazníků, anket.

Naše mateřská škola je místem, kde jsou rodiče vítáni a kde mohou běžně a bez obav


vstupovat a hovořit o všem, co je při výchově tíží či naopak těší.


Devatero pro spolupráci s rodiči

1. Respektujeme úlohu rodičů

Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a zároveň povinnost činit důležitá rozhodnutí týkající se jejich dítěte. Bereme tuto jejich nezpochybnitelnou roli v úvahu a podle toho s nimi jednáme. Pěstujeme vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami.

2. Zachováváme důvěrnost

Rodiny mají právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po ukončení docházky dítěte do MŠ. Informace požadované od rodin omezujeme pouze na takové, které jsou nezbytné nutné k zajištění vzdělávání dětí. Informace a záznamy o dítěti mají k dispozici pouze rodiče. Při potřebě poskytnout informace jiným osobám, seznámíme rodiče s tímto faktem a žádáme jejich souhlas.

3. Mluvíme s rodiči o očekáváních, která vůči sobě máme

Zejména na počátku školního roku nebo ještě před vstupem dítěte do MŠ zjišťujeme, jakou představu o vzdělávání svého dítěte a vzájemné spolupráci rodiče mají. Zároveň otevřeně sdělujeme naše představy a záměry.

4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou více strategií k jejich zapojení

Rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro druhou. Jsme tvořiví, aby si každá rodina mohla vybrat takové formy spolupráce, které jí budou nejvíce vyhovovat.

5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama

Našim cílem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. Rozhodnutí, kterou formu spolupráce rodina zvolí už závisí na ní samotné.

6. Nabízíme zapojení celé rodiny

Ke spolupráci vyzýváme nejen rodiče dětí, ale i další členy rodiny a její přátelé. 7. Poskytujeme rodinám zpětnou vazbu

Dáváme rodinám najevo, že si ceníme jejich spolupráce, reagujeme na jejich podněty.

8. Spolupracujeme s dalšími partnery školy

Vytváříme takové podmínky pro spolupráci, které jsou pro rozvoj školy přínosné, doplňují naše zaměření.

9. Víme, že všechno nejde hned

Partnerské vztahy, spolupráci s rodiči budujeme postupně. Vyžaduje to čas, úsilí, vzájemnou důvěru, ochotu najít společnou řeč. Víme, že je to náročné, ale nevzdáváme se.

Závěr:

Věříme, že se adaptační proces vašeho dítěte na naší mateřskou školu zdaří velmi dobře. Nesmíme však zapomenout na situaci, kdy by se adaptace vašeho dítěte do kolektivu dětí nezdařila i přes veškeré snahy z naší a vaší strany. V tuto dobu doporučíme rodičům odklad nástupu na dobu vhodnou k znovu adaptování. Při dlouhodobém přetrvávání potíží s adaptací a po konzultaci s rodiči se rodičům doporučí pohovor s pediatrem nebo dětským psychologem. Tito odborníci nám doporučí postup adaptace.