Obědy do škol

21.08.2023

PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA STRAVOVÁNÍ DĚTÍ

Čl. 1

Předmět úpravy

 1. 1) Účelem těchto pravidel je stanovit jednotný postup pro využívání účelových neinvestičních finančních příspěvků (dále jen finanční příspěvek) přidělených z rozpočtu městské části Praha 5 mateřským a základním školám zřízeným městskou částí Praha 5 podle zákona č. 250/2000 Sb., pro účely stravování žáků v zařízeních školního stravování v rámci programu "Obědy do škol" (dále jen program).

 2. 2) Tato pravidla upravují
  a) pravidla pro podávání žádosti o zařazení do programu (dále jen žádost), b) pravidla pro posuzování a hodnocení žádosti,
  c) pravidla pro využívání finančních příspěvků,
  d) kontrolu využívání finančních příspěvků.

 3. 3) Finanční příspěvek se poskytuje na kalendářní rok příspěvkovým organizacím typu mateřských a základních škol zřízených městskou částí Praha 5 na území městské části Praha 5 (dále jen školské zařízení).

 4. 4) Finančním příspěvkem se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté školskému zařízení z rozpočtu městské části Praha 5 pro daný kalendářní rok.

  Čl. 2

  Žádost

 1. 1) Oprávnění školského zařízení využívat finanční příspěvek poskytnutý z rozpočtu městské části Praha 5 předchází žádost zákonného zástupce dítěte navštěvujícího školské zařízení uvedené v čl. 1 odst. 3.

 2. 2) Žádost podává zákonný zástupce dítěte Odboru školství Úřadu městské části Praha 5 (dále jen odbor školství) do 30. září kalendářního roku, jenž předchází kalendářnímu roku, pro který žádost podává.

 3. 3) Žádost musí obsahovat označení žadatele – zákonného zástupce, označení nezletilého dítěte, kterého se žádost týká aoznačení školského zařízení, které nezletilé dítě navštěvuje a ve kterém se stravuje. Žadatel musí být označen jménem, příjmením, datem narození, telefonickým kontaktem a bydlištěm. Nezletilé dítě, kterého se žádost týká,musí být označeno jménem, příjmením, datem narození, třídou (v případě základní školy), trvalým a faktickým pobytem. Školské zařízení musí být označeno názvem, sídlem a identifikačním číslem osoby (IČO).

 4. 4) V žádosti musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které odůvodňují zařazení nezletilého dítěte do programu.

 5. 5) Součástí žádosti je potvrzení o přiznání příspěvku na dítě, potvrzení o pobírání sociálních dávek a souhlas se zpracováním osobních údajů. Není-li žadatelem zákonný zástupce nezletilého dítěte, doloží se k žádosti potvrzení o oprávnění jednat za nezletilé dítě.

 6. 6) Jiná osoba, než zákonný zástupce nezletilého dítěte podle odst. 2 tohoto článku, není oprávněna žádost podat.

 7. 7) Podáním žádosti nevzniká žadateli právní nárok na zařazení do programu.

Čl. 3
Oprava a doplnění žádosti

 1. 1) Odbor školství eviduje žádosti doručené mu ve lhůtě stanovené podle čl. 2 odst. 2 v souladu se spisovým a skartačním řádem; žádosti doručené po stanovené lhůtě vyřadí.

 2. 2) Neobsahuje-li žádost všechny náležitosti podle čl. 2 odst. 2 až 6 nebo je nesrozumitelná anebo neurčitá, odbor školství vyzve žadatele kontaktem uvedeným v žádosti písemnou formou k opravě nebo doplnění žádosti v určené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů. Současně žadatele poučí, jak má opravu nebo doplnění provést.

 3. 3) Není-li žádost přes výzvu odboru školství řádně doplněna, odbor školství žádost vyřadí. Čl. 4

  Posuzování žádostí

1) Nedojde-li k vyřazení žádosti podle čl. 3 odst. 1 a 3, odbor školství bez zbytečného odkladu tyto žádosti zkontroluje a předloží Radě městské části Praha 5 (dále jen rada) kposouzení a keschválení formou neveřejné přílohy. Poté odbor školství předloží Školské komisi na vědomí informaci o počtu schválených žádostí.

Čl. 5
Využití finančního příspěvku

 1. 1) Usnesení rady podle čl. 4 odst. 1 o tom, že schvaluje konečný seznam dětí, jež mají být zařazeny do programu, oznámí datovou schránkou příslušnému školskému zařízení odbor školství.

 2. 2) Oprávnění školského zařízení využívat finanční příspěvek vzniká doručením písemného oznámení podle odstavce 1.

 3. 3) Školské zařízení je oprávněno využívat finanční příspěvek pouze v mezích usnesení schváleného radou.

  Čl. 6

  Kontrola využívání finančního příspěvku

 1. 1) Odbor školství vsoučinnosti se školským zařízením provádí kontrolu využívání finančního příspěvku pololetně. Školské zařízení jako příjemce finančního příspěvku se zavazuje poskytovat odboru školství nezbytnou součinnost při provádění kontroly.

 2. 2) Školské zařízení je povinno neprodleně oznámit odboru školství všechny skutečnosti, které vedou k ukončení účasti dítěte v programu. Za skutečnost, která vede k ukončení dítěte v programu, se považuje zejména

 1. a) přestup dítěte na školské zařízení odlišné od školského zařízení uvedeného v čl. 1 odst. 3,

 2. b) neodebírání obědů dítětem bez předchozího odhlášení po dobu delší než 10 pracovních dnů.

 1. 3) Nastane-li skutečnost, která odůvodňuje vyřazení dítěte z programu podle odstavce 2, ředitel školského zařízení pozastaví využívání finančního příspěvku pro dítě do doby doručení oznámení podle čl. 7 odst. 2. O tom vyrozumí zákonné zástupce dítěte.

 2. 4) Oznamovací povinnost podle odstavce 2 se vztahuje také na zákonné zástupce dítěte. Čl. 7

  Vyřazení z programu

 1. 1) Oznámí-li školské zařízení odboru školství existenci skutečnosti, která odůvodňuje vyřazení dítěte z programu podle čl. 6 odst. 2, odbor školství návrh na vyřazení dítěte z programu předloží radě.

 2. 2) Předložený návrh podle odstavce 1 rada projedná a případně schválí návrh na vyřazení dítěte z programu anebo návrh na jeho ponechání v programu.

 3. 3) Usnesení rady podle odstavce 2 o tom, že schvaluje návrh na vyřazení dítěte z programu anebo návrh na jeho ponechání v programu, oznámí datovou schránkou příslušnému školskému zařízení odbor školství. Odbor školství o tom vyrozumí také žadatele.

 4. 4) Doručením oznámení o vyřazení dítěte z programu podle odstavce 3 zaniká školskému zařízení oprávnění využívat příspěvek pro dané dítě.

 5. 5) Doručením oznámení o ponechání dítěte v programu podle odstavce 3 zaniká pozastavení využívání finančního příspěvku podle čl. 6 odst. 3.

  Čl. 8
  Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

1) Ustanoveními těchto pravidel nejsou dotčena ustanovení platných a účinných vnitřních předpisů.

Čl. 9

 1. 1) Tato pravidla nahrazují pravidla ze dne 13. 7. 2016.

 2. 2) Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 9. 2019.

  ......................................

  RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

  starosta městské části Praha 5

  ......................................

  Ing. Filip Karel, Ph.D.

  předseda Školské komise

  .....................................

  Mgr. Jana Zacharová

  vedoucí Odboru školství