Zdravé pískání

Zdravotní přínos:
Vzhledem ke stále častějšímu onemocnění horních cest dýchacích u dětí předškolního věku, jsme hledali cestu, jak děti přivést k pravidelnému dechovému cvičení. Jako nejvhodnější se ukázala hra na dechové nástroje, konkrétně na zobcovou flétnu, která má nejmenší odpor vzduchu, je nejlevnější, nejskladnější, pro děti předškolního věku ideální.

Velký význam má hra na flétničku i pro děti s problémy v oblasti jemné motoriky. Pomáhá v nápravě koordinace činnosti obou rukou, spolu se zrakovou kontrolou. Podle míry obtížnosti ji lze využívat i u dětí s opožděným vývojem.

A tak se každé pondělí scházíme a cvičíme dech a artikulaci nejen na flétnu, ale i s jinými pomůckami jako je třeba i papírový kapesníček...

Cíle:

  • Seznamovat děti se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije.
  • Vytvořit základy aktivních postojů ke světu, k životu, ke kultuře a umění, rozvoj dovedností tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat.
  • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace ruky a oka ...).
  • Rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným.
  • Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (noty).
  • Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání.
  • Rozlišit zvuky a známé melodie.
  • Rozlišit rytmus a dokázat ho napodobit.
  • Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání.

Co se za rok učíme ?

Při učení hraní na zobcovou předškolních dětí je důležité nikam nespěchat. Pokud se malé dítě rozhodne hrát na hudební nástroj, má ještě celý život na to, aby v tomto ušlechtilém konání pokračovalo. Není proto nutné hned na začátku umět zahrát mnoho lidových písniček a zvládat hrát mnoho tónů, většinou na úkor správné techniky hry na zobcovou flétnu.

Podstatné je zaměření na rozvoj potřebných základních dovedností: práci s dechem, správné držení nástroje a artikulaci. Do jisté míry též záleží na individuálních schopnostech a dovednostech dětí. A proto postupujeme po malých krocích, kdy pokaždé uděláme nějakou ukázku hry na flétnu vždy k tématu co se zrovna děje, ( podzim, zima, masopust aj.) Po té si povíme jak mít správný postoj, či posed, nebo leh při dechu a učíme se správně dýchat. Po té se rozmluvíme a nakonec přichází samotná hra na flétnu. Děti se učí správný úchop flétny, jak se jmenují jednotlivé části flétny a, jakým způsobem se vkládá do úst a na konec jak se do ní vdechuje. Celý proces je tak poklidný, trvá 15 minut a je tak náročný, jak daná skupina dětí potřebuje.